Innovaatiot terveydenhuollossa

Innovaatiot terveydenhuollossa

Innovaatiolla tarkoitetaan paranneltua tuotetta, palvelua tai prosessia, joka poikkeaa aiemmista toimintamalleista tai tuotteista tavalla, joka edistää jollakin tavalla organisaation, yrityksen tai muun yksikön toimintaa. Innovaatioiden tavoitteena on täten kehittää ja antaa uusia, parempia keinoja asioiden tekemiseen, käsittelyyn ja prosessointiin. Innovaatioita syntyy joko pidemmällä aikavälillä ja asteittaisella kehityksellä taikka nopeasti. Nopeasti kehitetyistä innovaatioista nousee usein sensaatioita, kun taas pidemmän aikaa vievät innovaatiot jäävät usein niiden varjoon.

Terveydenhuollossa kaivataan kipeästi innovaatioita, sillä nykyisellään suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä ei tule kestämään kasvavia kuluja sekä resurssien puutetta ainakaan, mikäli terveydenhuoltopalveluiden taso halutaan pitää yhtä laadukkaana kuin mitä se nykyään on.

Teknologiainnovaatiota tarvitaan terveydenhuollon tuotteissa ja palveluissa

Terveydenhuollon ammattilaiset sekä itse että myös alalle keskittyneet insinöörit ja muut alalla toimivat luovat ideoita innovaatioille oman työnsä kautta. Innovaatioiden tarve kumpuaa epäkohdasta tai ilmestyneestä tarpeesta, joka on häirinnyt käyttäjiä pitkään ja johon ei ole keksitty vielä ratkaisua. Teknologiainnovaatiot ovat tällä hetkellä kysytyin innovaatioiden kategoria sosiaali- ja terveysalalla. Uusia tuotteita, ohjelmistoja, laitteita ja järjestelmiä tarvitaan muun muassa valtavien potilastietojärjestelmien yhdistämiseen ja perusterveydenhuoltoon. Terveysteknologian hyödyt on myös havaittu vanhustenhoidossa sekä vammaistyössä, jonka yhtenä olennaisimmista tavoitteista on pitää ihminen mahdollisimman toimintakykyisenä ja itsenäisenä niin pitkään, kun se on mahdollista ja kohtuullista. Teknologisilla ja lääkinnällisillä laitteilla pystytään helpottamaan näiden ihmisten hyvinvointia. Tästä hyvä esimerkki ovat esimerkiksi lääkemuistuttajat ja kuulolaitteet.

Millaisia ovat terveydenhuollon palvelu- ja prosessi-innovaatiot?

Teknologisten innovaatioiden lisäksi terveydenhuollossa tarvitaan yhä enemmän palvelu- ja prosessi-innovaatioita. Mitä ne sitten oikein tarkoittavat? Niissä on kyse erilaisista malleista ja toimintatavoista, jolla terveydenhuollon toimintaa saadaan kehitettyä tehokkaammaksi tai laadukkaammaksi. Yhtenä alan palveluinnovaationa on pidetty apteekkien tarjoamia perusterveyspalveluita, jossa hyödynnetään lääkealan ammattilaisten tuntemusta lääkkeistä ja perushoidosta. Myös prosesseja innovoidaan, sillä erilaiset uudet hoito-ohjelmat ja hoitomallit ovat omalta osaltaan innovaatioita, mikäli ne pystyvät tuomaan merkittävästi jotain uutta terveydenhuollolle. Uusia palvelu- ja prosessi-innovaatioita kaivataan erityisesti mielenterveyden puolelle, jossa resurssit ovat huomattavasti vähäisemmät verrattuna niiden kysyntään. Jo nyt hyödynnetään erilaisia tukiryhmien, etävastaanottojen ja lähikäyntien yhdistelmiä, joissa mielenterveysongelmista kärsivä saa apua ja tukea eri aihepiirien ammattilaiselta.

Haasteet, joihin terveydenhuoltoon suunnatut innovaatiot usein kaatuvat

Sosiaali- ja terveysalalla on paljon ammattilaisia, jotka kohtaavat alan haasteet päivittäin. Miksi innovointi alalla usein kuitenkin epäonnistuu? Syitä on monia, mutta olennaisimpana syynä pidetään yhteistyön puutetta ja yhteistyöhaluttomuutta. Terveydenhuollon työntekijöiden päivät venyvät usein pitkiksi, ja usein niistä suoriutuminen on tavoite jo itsessään. Tällöin ei jää aikaa ongelmien ratkaisuun. Innovaatioiden ideointiin ja suunnitteluun tarvitaan eri alojen osaajia yhden pöydän ääreen. Insinöörit ja tekniset ammattilaiset näkevät ratkaisut usein omien kiikareiden kautta, jolloin laitteiden käytössä ei ole huomioitu loppukäyttäjää eli hoitoalan ammattilaista. Idean keksinyt voi myös ajatella tuotteen tai prosessin menevän hukkaan, kun sitä kohtaan esitetään kriittisiä näkemyksiä. Lisäksi, innovaatiot kaatuvat usein rahoituksen puutteeseen, sillä monet etenkin uudempaa teknologiaa hyödyntävät ratkaisut ovat kalliita suunnitella ja kehittää.

Kannustimet terveysinnovaatioiden suunnittelussa

Millaisia kannustimia voidaan kehittää, jotta terveydenhuoltoon saadaan lisää innovaatioita? Haasteita on useita, ja kannustimien pitäisi pyrkiä niihin vastaamaan. Teknologiapuolella innovaatiot kaatuvat usein rahoitukseen, jolloin ratkaistava ongelma liittyy siihen, ketkä ovat kiinnostuneita sijoittajia ja avainhenkilöitä rahahanojen avaamisen suhteen. Palvelu- ja prosessi-innovaatiot syntyvät taasen juuri hoitohenkilökunnan omista tarpeista, jolloin resursseja tulisikin hyödyntää siihen, että lääkäreillä, hoitajilla ja muilla alan toimijoilla on lupa, aikaa ja oikeus ideoida sekä avoin areena, jossa ideoita saa esittää ja niistä saa keskustella.