Lääkinnälliset laitteet

Miten lääkinnällisiä laitteita valvotaan, huolletaan ja käytetään?

Miten lääkinnällisiä laitteita valvotaan, huolletaan ja käytetään?

Lääkinnälliset laitteet (englanniksi medical devices) ovat terveydenhuollossa käytettyjä usein teknologiaan pohjautuvia laitteita, joiden tarkoituksena on antaa tarkempia tuloksia, auttaa terveysalan ammattilaisia potilaiden diagnosoinnissa ja monitoroinnissa sekä nopeuttaa prosesseja, joita alalla on runsaasti. Myös välineet, ohjelmistot, tarvikkeet ja laitteistot ovat usein kuitenkin myös nimetty lääkinnälliiksi laitteiksi, sillä niitä käytetään potilaiden hoidossa monipuolisesti.

Näitä laitteita otetaan käyttöön yhä enenevissä määrin, sillä ne usein tuovat myös suuria taloudellisia etuja, kun laite on valittu oikein ja se on laadultaan korkeaa tasoa. Innovaatioteknologian puolella yksi merkittävimmistä suuntauksista onkin juuri terveydenhuolto ja sosiaalitoimi, sillä siellä apua kaivataan eniten ja kysyntää on sekä julkisella että yksityisellä puolella.

Lääkinnälliset laitteet ovat tarkkaan valvottuja ja standardoituja

Vaikka lääkinnällisille laitteille on suuri tarve niin kuka tahansa ei kuitenkaan voi tuoda lääkinnällistä laitetta markkinoille miten haluaa. Lääkinnällisistä laitteista on direktiivi, joka ohjaa sitä, miten laite tulee suunnitella ja valmistaa. Tämän Euroopan unionin asettaman ja valvoman direktiivin tarkoituksena on ennen kaikkea varmistaa potilaiden turvallisuus, ja täten laitteet eivät saa olla riski potilaan turvallisuudelle ja terveydelle. Standardeja ei sinänsä ole pakko noudattaa, mutta niiden noudattamisesta on tullut alan käytäntö siinä määrin, että kehitettyä lääkinnällistä laitetta voi olla miltei mahdotonta saada kaupaksi, mikäli se ei täytä määriteltyjä standardeja. Suomessa näitä standardeja antaa Suomen Standardoimisliitto SFS ry.

Euroopan Unionin alueella kaikilla lääkinnällisillä laitteilla on oltava CE-merkintä. Tämä merkintä on kuin vakuutus siitä, että kyseinen laite täyttää kaikki EU:n direktiivissä asetetut vaatimukset ja on siten kelpoinen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön sillä tavalla, kuin se on käyttöön suunniteltu. Tämän lisäksi käytössä on myös ISO 13485 standardi, joka on kansainvälisesti tunnustettu standardi lääkinnällisille laitteille. Standardi poikkeaa muista laadunvalvonnan ISO-standardeista siten, että se pitää sisällään muun muassa steriiliyden sekä riskien määrittämisen laadinnan.

iäkkäät henkilöt

Millaisia teknisiä laitteita ja apuvälineitä vanhustenhuollossa käytetään? 

Millaisia teknisiä laitteita ja apuvälineitä vanhustenhuollossa käytetään?

Sosiaali- ja terveydenhuollossa ihminen, inhimillisyys ja käden taidot ovat edelleen ne, jotka kantavat pitkälle ja ovat myös eettisesti tärkeitä arvoja. Potilaan kunnioittaminen ja parhaan mahdollisen hoidon antaminen korostuu etenkin ikäihmisten hoidossa, jossa on omat erikoispiirteensä, joita työikäisten ja nuorten hoito ja hoiva ei vaadi. Ikäihmisten hoitamisen haasteena ovat useiden sairauksien ja yleisen fyysisen kunnon heikkenemisen lisäksi muistia heikentävät tekijät sekä myös psykologiset ja sosiaaliset haasteet. Yhä useampi ikäihminen viettää aikaa yksin, joten yksinäisyyttä onkin pidetty yhtenä henkisen puolen haasteista vanhustenhoidossa.
Vanhustenhoidossa käytetään myös paljon teknisiä välineitä, apuvälineitä sekä lääkinnällisiä laitteita, jotka hyödyttävät parhaimmillaan sekä potilasta että hoitohenkilökuntaa. Välineitä tehdään moneen tarkoitukseen aina kuulon tai muistin parantamisesta erilaisiin nostolaitteisiin tilanteissa, joissa ikäihminen ei pysty enää itse nousemaan sängystä. Tässä artikkelissa tuodaan ilmi asenteet ja niiden vaikutukset välineiden suunnittelussa sekä erilaisia välinetyyppejä, jotka helpottavat ikäihmisten arkea.

Ikäihmisten asenteet teknisiä laitteita ja apuvälineitä kohtaan

Apuvälineiden, teknisten laitteiden ja lääkinnällisten laitteiden käyttöönotto kuulostaa usein helpolta ja itsestäänselvältä etenkin nuoremman sukupolven näkökulmasta. Ikäihmisille tilanne on toinen, sillä monia edelleen jännittää etenkin kosketusnäytölliset tai useita painikkeita sisältävät laitteet. Vaikka ikäihmiset ovat huomattavasti paljon nopeampia oppimaan teknologisia laitteita kuin mitä 10 vuotta sitten, on yleinen pelko laitteita kohtaan edelleen todellinen.

Välineiden suunnittelussa onkin otettava huomioon asenteet teknologiaa kohtaan sekä myös mahdolliset fyysiset rajoitteet, jotka voivat hankaloittaa tai estää laitteen käytön. Välineiden ja laitteiden on oltava yksinkertaisia ja yksiselitteisiä, eikä yhteen laitteeseen ole järkevää sijoittaa useita eri toimintoja. Tämä käytännössä toteutuu hyvin alalla. Käyttäjäystävällisyys ja käyttäjälähtöinen suunnittelu on kuitenkin pidettävä mielessä. Lisäksi, laitteen käytön neuvontaan ja opastamiseen täytyy lääkärillä, sairaan- tai lähihoitajalla tai muulla henkilökunnalla olla tarvittava tietotaito laitteen käytöstä sekä kärsivällisyyttä ja kykyä ymmärtää ikäihmisen kokemia haasteita ja tunteita apuvälineiden, teknisten laitteiden ja lääkinnällisten laitteiden suhteen.

terveys

Viisi terveydenhuollon kohtaamaa haastetta nyt ja tulevaisuudessa

Terveydenhuollon resursseista ja niiden riittävyydestä on keskusteltu ja kiistelty useita vuosia, ja jokaisella toimijalla, yksiköllä ja yksilöllä on aiheesta oma näkemys ja mielipide. Sosiaali- ja terveysuudistuksen eteneminen on kaatunut epätasa-arvoisuuteen sekä ylipäätään siihen, että uudistuksessa asetettuihin tavoitteisiin ei kyseisellä suunnitelmalla päästä asiantuntijoiden arvioiden mukaan.

Tarve uudistukselle kuitenkin on, sen tietää meistä jokainen. Terveydenhuolto kohtaa useita haasteita, joista tässä tuomme esiin niistä viisi suurinta haastetta – resurssien saatavuus ja puute, ajankäyttö, tiimityöskentely, palveluiden saatavuus sekä julkisen ja yleisen sektorin roolit terveydenhuollossa. Näihin kaikkiin tulisi hakea ratkaisuja useasta näkökulmasta, joista teknologian laajempi käyttöönotto on edelleen liian vähän hyödynnetty ratkaisu.

Resurssien saatavuus ja puute

Resurssipula on todellinen, kun puhutaan Suomen sosiaali- ja terveydenhuollosta. Pulaa on usein lääkäreistä ja etenkin hoitajista, jotka joutuvat jakamaan aikansa yhä useammalle potilaalle. Tällöin hoidon olennainen vaihe eli potilaan hoiva ja huolenpito jää niukaksi, kun sairaanhoitajille jää aikaa lähinnä lääkkeiden antamiseen ja fyysisen terveyden kannalta olennaisten asioiden tarkistamiseen. Resurssit myöskin jakautuvat epätasaisesti kunnittain ja alueittain, ja vauraammilla kunnilla on varaa tarjota parempaa hoitohenkilökunnalle. Alan resurssipula näkyy myös välineissä, mutta suurin haaste on nimenomaan alan työntekijämäärän tarve. Työtä tehdään käsin, ja kasvavat potilasmäärät esimerkiksi vanhustenhuollossa lisäävät hoitajien tarvetta. Säästöjä täytyisi kuitenkin saada, jotta on varaa myös palkata lisää osaavaa henkilökuntaa.

Esimerkiksi FREE! -kevytyrittäjien palkkaamista terveydenhuollon erilaisiin prosesseihin on jo pitkään pidetty eräänlaisena mahdollisuutena huutavaan resurssipulaan. Kevytyrittäjyyden avulla olisi mahdollista ulkoistaa terveydenhuoltoa kuormittavia resursseja, palkkaamalla ns. freelancer-sopimuksilla työskenteleviä itsenäisiä yrittäjiä.

Innovaatiot terveydenhuollossa

Innovaatiot terveydenhuollossa

Innovaatiot terveydenhuollossa

Innovaatiolla tarkoitetaan paranneltua tuotetta, palvelua tai prosessia, joka poikkeaa aiemmista toimintamalleista tai tuotteista tavalla, joka edistää jollakin tavalla organisaation, yrityksen tai muun yksikön toimintaa. Innovaatioiden tavoitteena on täten kehittää ja antaa uusia, parempia keinoja asioiden tekemiseen, käsittelyyn ja prosessointiin. Innovaatioita syntyy joko pidemmällä aikavälillä ja asteittaisella kehityksellä taikka nopeasti. Nopeasti kehitetyistä innovaatioista nousee usein sensaatioita, kun taas pidemmän aikaa vievät innovaatiot jäävät usein niiden varjoon.

Terveydenhuollossa kaivataan kipeästi innovaatioita, sillä nykyisellään suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä ei tule kestämään kasvavia kuluja sekä resurssien puutetta ainakaan, mikäli terveydenhuoltopalveluiden taso halutaan pitää yhtä laadukkaana kuin mitä se nykyään on.

Teknologiainnovaatiota tarvitaan terveydenhuollon tuotteissa ja palveluissa

Terveydenhuollon ammattilaiset sekä itse että myös alalle keskittyneet insinöörit ja muut alalla toimivat luovat ideoita innovaatioille oman työnsä kautta. Innovaatioiden tarve kumpuaa epäkohdasta tai ilmestyneestä tarpeesta, joka on häirinnyt käyttäjiä pitkään ja johon ei ole keksitty vielä ratkaisua. Teknologiainnovaatiot ovat tällä hetkellä kysytyin innovaatioiden kategoria sosiaali- ja terveysalalla. Uusia tuotteita, ohjelmistoja, laitteita ja järjestelmiä tarvitaan muun muassa valtavien potilastietojärjestelmien yhdistämiseen ja perusterveydenhuoltoon. Terveysteknologian hyödyt on myös havaittu vanhustenhoidossa sekä vammaistyössä, jonka yhtenä olennaisimmista tavoitteista on pitää ihminen mahdollisimman toimintakykyisenä ja itsenäisenä niin pitkään, kun se on mahdollista ja kohtuullista. Teknologisilla ja lääkinnällisillä laitteilla pystytään helpottamaan näiden ihmisten hyvinvointia. Tästä hyvä esimerkki ovat esimerkiksi lääkemuistuttajat ja kuulolaitteet.

Millaisia ovat terveydenhuollon palvelu- ja prosessi-innovaatiot?

Teknologisten innovaatioiden lisäksi terveydenhuollossa tarvitaan yhä enemmän palvelu- ja prosessi-innovaatioita. Mitä ne sitten oikein tarkoittavat? Niissä on kyse erilaisista malleista ja toimintatavoista, jolla terveydenhuollon toimintaa saadaan kehitettyä tehokkaammaksi tai laadukkaammaksi. Yhtenä alan palveluinnovaationa on pidetty apteekkien tarjoamia perusterveyspalveluita, jossa hyödynnetään lääkealan ammattilaisten tuntemusta lääkkeistä ja perushoidosta. Myös prosesseja innovoidaan, sillä erilaiset uudet hoito-ohjelmat ja hoitomallit ovat omalta osaltaan innovaatioita, mikäli ne pystyvät tuomaan merkittävästi jotain uutta terveydenhuollolle. Uusia palvelu- ja prosessi-innovaatioita kaivataan erityisesti mielenterveyden puolelle, jossa resurssit ovat huomattavasti vähäisemmät verrattuna niiden kysyntään. Jo nyt hyödynnetään erilaisia tukiryhmien, etävastaanottojen ja lähikäyntien yhdistelmiä, joissa mielenterveysongelmista kärsivä saa apua ja tukea eri aihepiirien ammattilaiselta.

Spektikor ensihoitotiimien käytössä massatapahtumissa

Oululaisen Spektikor Oy:n kehittämä kertakäyttöinen sykeilmaisin on ollut ensihoitotiimien käytössä kesän aikana useissa massatapahtumissa, Herättäjäjuhlilta Ilosaarirokin kautta Porin Jazzeihin ja kuluneena viikonloppuna Kalevan kisoissa. Kampanja toteutettiin yhteistyössä Suomen Punaisenristin paikallisosastojen ja Acuutti-apu ry:n kanssa.

Myös Qstock-festivaalien ensiapupäivystyksellä oli sykeilmaisimet käytössään.  ” Ensiaputilanteissa laitteen käyttö oli nopeaa ja vaivatonta, mikä on olennaisen tärkeää. Spektikorille olisi ollut käyttöä monissa aiemmissakin päivystystilanteissa,” kertoo Qstock-festivaalien ensiapupäivystyksen vastuuhenkilö Timo Kivimäki Acuutti-apu ry:stä.

Massatapahtumissa Spektikoreja on käytettiin pääosin sydänoireisten ja vahvassa päihtymystilassa olevien potilaiden seurantaan.

Spektikor Euroopan puolustusviraston esittelyyn

Oululainen Spektikor Oy on kutsuttu Euroopan puolustusviraston EDAn kenttälääkinnän innovaatioita käsittelevään seminaariin syyskuun lopulla. Seminaariin on kutsuttu yhteensä 14 yritystä – mm. Airbus, Phillips sekä Marshall.

”Yrityksemme kertakäyttöinen sykeindikaattori on herättänyt suurta mielenkiintoa Euroopassa. Kutsu Euroopan puolustusviraston järjestämään seminaariin on meille oiva mahdollisuus kertoa tuotteestamme ja kokemuksistamme alan eurooppalaiselle asiantuntijoille ja vaikuttajille”, kertoo toimitusjohtaja Kari Kivistö.

Spektikor on jo aikaisemmin tehnyt jakelusopimuksen NATOn kanssa. Spektikorin tuotteita on ollut käytössä NATO johtoisissa operaatioissa vuodesta 2013 alkaen.

Spektikorin käyttö laajenee perushoitoon

Oulun yliopistollinen sairaala on laajentanut Spektikorin käyttöä perushoitoon – monipotilastilanteisiin ambulansseissa ja ensihoidossa kehitetyn laitteen hyödyt on havaittu nyt myös sairaalan sisäisessä käytössä.

Ruuhka-aikoina seurantaa vaativat potilaat odottavat käytävällä hoidon etenemistä ja Spektikorin avulla potilaan tilaa voidaan seurata tehokkaasti hoitotyön ohessa. Seurantaa tarvitaan usein myös sairaalan sisäisissä siirroissa. Johdoton ja kevyt sykeilmaisin kulkee helposti potilaan mukana.

Puolustusvoimat ja sairaanhoitopiirit Suomessa käyttävät Spektikoria

Oululaisen Spektikorin kertakäyttöinen sykeilmaisin on lunastanut paikkansa ensihoidon apuvälineenä Suomessa: Sairaanhoitopiirien ensihoitotiimit ovat laajalti ottaneet tuotteen käyttöönsä. Puolustusvoimat testasi laitetta ensi kertaa jo vuonna 2012 ja on laajentanut käyttöä kansainvälisiin kriisinhallintajoukkoihin.

Uusi numeronäytöllä varustettu tuotemalli kertoo myös syketaajuuden ja mahdollistaa sykkeen seurannan helposti liikkeessä, pimeässä ja melussa.

Spektikor on EKG-laitteen vaihtoehto potilassiirtoihin ja monipotilastilanteisiin.

Kertakäyttöinen sykeilmaisin soveltuu hyvin EKG-laitteiden vaihtoehdoksi esimerkiksi sairaalan sisäisiin siirtoihin. Numeerinen sykenäytö palvelee erityisesti sairaalaympäristössä, missä sykkeen seuranta ja raportointi on hoitohenkilökunnan arkipäivää.